De Nederlandse wet heeft het verplicht gesteld, dat iedere gemeente in Nederland afvalwater moet inzamelen binnen haar grenzen. Onder dit afvalwater verstaan we het water, wat voor een huishouden niet meer bruikbaar is en waar het huishouden om die reden af wil. U kent het wel, het water wat u overhoudt na de afwas, het water wat u bij het douchen gebruikt, enzovoorts. Dit water is in veel gevallen dermate verontreinigd, dat u hier zelf niets meer aan heeft. Door uw huishouden aan te sluiten op de riolering of een IBA systeem, wordt het afvalwater verzameld en naar een centrale zuivering geloodst. Wij helpen u bij het kwijtraken van dit vervuilde water, door ofwel loodgietwerk uit te voeren rondom uw afvoer, ofwel door uw woning te voorzien van een IBA systeem.

Wat verstaan we onder afvalwater?
De term afvalwater kent geen definitie, doordat het per gemeente verschilt wat er wordt gezuiverd en wat direct op het oppervlaktewater wordt gestort. Zeker in een buitengebied beschikt men vaak niet over een riolering van voldoende capaciteit, om al het vervuilde water op te vangen en te zuiveren. In deze gebieden wordt regenwater bijvoorbeeld standaard op het oppervlaktewater gestort, terwijl dit elders eerst naar een zuiveringsinstallatie gaat. Vanzelfsprekend wordt afvalwater wat uit uw woning komt, in de vorm van afwaswater, water na het douchen, enzovoorts, in alle gevallen gezuiverd.

Aansluiting op de riolering
In Nederland is ieder huishouden verplicht om te zorgen voor een werkend zuiveringssysteem voor afvalwater. Dit kan in de vorm van een IBA systeem, wat enkel het afvalwater van uw individuele woning zuivert, of door de woning aan te sluiten op de centrale riolering. Wij helpen u graag bij de aanleg van deze systemen, maar bijvoorbeeld ook als u de afvoer van het afvalwater wilt verleggen of wanneer deze toe is aan het nodige onderhoud.